पाल्पा, पाल्पा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (१) मा आर्थिक बर्ष ०७८।०७९ का लागि लुम्विनी प्रदेश सरकारबाट रकम विनियोजन भएकोछ । योजना तथा कार्यक्रम र संघ सशर्त अन्तर्गतका यस क्षेत्रमा प्रदेश सरकार मार्फत काम गराइने योजनाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।

पाल्पा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (१) मा आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ का लागि लुम्विनी प्रदेश सरकारबाट रकम विनियोजन गरिएका योजना तथा कार्यक्रम (सूचीसहित)
१. ठूलीवेसी स्याउलीबजार खेल मैदान निर्माण रानपा–१,मा ५ लाख
२. कालीगण्डकी आँखा तथा कान उपचार केन्द्र शौ. निर्माण तथा कोठा विभाजन रानपा–७, मा ८ लाख
३. निसर्दी खहरे र गैरावारी कुलो मर्मत रानपा– ८,मा ६ लाख
४. समाङसिङ देउराली गैरा विद्युतिकरण रानपा– ४ मा –५ लाख
५. सिकुवाडांडा लि.सिं. को डीपीआर गर्ने र कुलो मर्मत रानपा–१०, मा ५ लाख
६. दुर्गामन्दिर मर्मत रानपा– ६, मा ५ लाख
७. जनक मा.वि. कम्पाउण्डिङ निस्दी– ३, मा ६ लाख
८. घ्याङसरी सिंचाई कुलो मर्मत निस्दी–५, मा ६ लाख
९. पोखरीछाप खा.पा.यो. निस्दी–७, मा ६ लाख
१०. ट्रस हल निर्माण लेकडांडा निस्दी–६, मा ६ लाख
११. रामपुर फांट सिंचाई योजना मर्मत का लागि ५० लाख
१२. कंडेलकुलो मर्मत सुधार रानपा–६, मा ६० लाख
१३. वर्दले फांट सिंचाई कुलो रानपा–१०, मा १५ लाख
१४. हेकलाङ फाँट सिंचाई कुलो तथा वाँध निर्माण रानपा–१०,मा १० लाख
१५. देवस्थान–सदावर्त–चोक मो.वा. कालोपत्रे रानपा– ४, मा ३५ लाख
१६. करिडोर लक्ष्मीनारायण मार्ग मोटर वाटो कालो पत्रे रानपा– ५, मा ४० लाख
१७. सुन्दरटोल–बहखोला मोटर वाटो कालोपत्रे रानपा–५,मा ३० लाख
१८. विजयपुर– प्याकलुक मोटर वाटो कालोपत्रे रानपा– ६, मा ४० लाख
१९. शहीद क्याम्पस देखि कालीआंप सम्म मो.वा. कालोपत्रे रानपा ७,मा ३० लाख
२०. रातामाटा– ढकाल चौपारी सम्म मो.वा. रानपा– ८, मा २५ लाख
२१.चारघरे लि. सोलार खा.पा.यो. निस्दी–७, मा ४० लाख
२२. हुवास सोलार लि.खा.पा.यो. निस्दी– ७, मा ५० लाख
२३. सुकेकोट–थाम–आनन्दी लि.खा.पा.यो. निस्दी– २, मा ५० लाख
२४. झिरुवास क्षेत्रमा अम्रिसो वगैँचा लगायत पर्यटन विकास गर्न निस्दी–३, मा ५० लाख
२५. शहीद स्मृति पार्क निर्माण वोहोरीडांडा रानपा–३, मा १५ लाख
२६. बाख्रा पालन कार्यक्रम पूर्वखोला गा.पा.मा, १ करोड
२७. खल्डुक भञ्ज्याङ– विर्ता बजार सडक पूर्वखोला ३ र ५, मा २५ लाख
२८. ढाक्रेवास– तामाखानी सडक स्तरोन्नती पूर्वखोला–१, मा १५ लाख
२९. रिङनेरङ – मनटुसा सडक स्तरोन्नती तथा कज्वे निर्माण पूर्वखोला – ३,मा १५ लाख
३०. रिसीपिरिङ – चारघरे– पच्चिसटार मो.वा. निस्दी–१, मा १० लाख
३१. सिद्धभञ्ज्याङ– छपाक्दी मो.वा. निस्दी–१,मा १० लाख
३२. राहुवन सामुदायिक भवन निर्माण निस्दी–१,मा १० लाख
३३. दमै पोखरी – सार्कीडांडा मो.वा. स्तरोन्ती निस्दी– ३, मा ५ लाख
३४. हिमचुली महिला भवन धनुबास गल्धा, निस्दी– ५,मा १० लाख
३५. खरकडांडा महिला भवन निर्माण निस्दी– ५,मा १० लाख
३६. वेलौंजी खेल मैदान निर्माण निस्दी–५, मा १० लाख
३७. ढंगानावेसी–वेलौजी–पटकसार मो.वा. निस्दी– ५, मा १० लाख
३८. पटकसार खेल मैदाननिर्माण निस्दी– ५,मा ५ लाख
३९. मसानेघाट पक्किपुल रामपुर पाल्पा – ३ करोड
४०.पाकरी खोलापुल ढंगानावेसी – झिरुवास सडकमा पर्ने – ८० लाख
४१.जमलेघाट पक्कि पुल हुमिन–रिङनेरह– ज्यामिरे सडकमा पर्ने – १५० लाख
४२. निस्दी खोला रेचे घाट पक्कि पुल पूर्वखोला–१ र निस्दी– ६ – १५० लाख
४३. निस्दी खोला पुल गल्धाफांट–कठैडांडा मो.वा. पर्ने डीपीआर पुर भए पछि गर्ने –हाल १ लाख
४४. कालीगण्डकी करिडोर गेझा–विरकोट–रिङनेरङ–ज्यामिरे सडक–२५ लाख
४५. खोप्टार–रजघरा–वार्दाकोट–बाकामलाङ सडकको रजघरा खण्ड स्तरोन्नती– ७५ लाख
४६. सिलुवा–अर्चले–मित्याल सडक–२५ लाख
४७. आधारभुतमा.वि. गेट हुँदै बाहुनडांडा सिलुवा सडक – २५ लाख
४८. खोप्टार–रजघरा–वगाहा वडा कार्यालय किर्तिपुर वार्दाकोट बाकामलाङ सडक स्तरोन्नती –२५ लाखलाख
४९. प्रहरी चौकी– बांगेपसल छिर्ने मो.वा. स्तरोन्नती रानपा ५– २० लाख
५०.रामपुर कुमालबस्ती सडक, पाल्पा – २० लाख
५१.वी.पी. पार्क – वालनमार्ग अमेत्री फेंद कालोपत्रे पाल्पा– २० लाख
५२. रामपुर नपा रामपुर वजारको पर्यटन मैत्री पहाडी शहरको डीपीआर निमाण गर्ने – १५ लाख ५० हजार
५३. पाल्पाजिल्ला रामपुर नपा ५ रामपुर वजार शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य – ५० लाख
५४. निसर्दी खा.पा.आ. रामपुर पाल्पा– ३० लाख
५५. रामपुर डीप वोरिङ खा.पा.यो. ८ – १५ लाख
५६. रामपुर नपा ८ लि.खा.यो. – १० लाख
५७. रानीवास खा.पा. रापमुर ८– ११लाख
५८. रजघरा खा.पा. रामपुर ३ – ३० लाख
५९.ज्यामिरे सिंदुरे लि.खा.पा. पाल्पा– ११ लाख
६०. निस्दी ४ मौलाथर घोसिवार लि.खा.पा. – १५ लाख
६१. क्वाङ क्वाङ खा.पा.यो. रामपुर १ – ११ लाख
६२.खादर खा.पा.यो. पाल्पा– २० लाख
६३. गिर्दीखोलाखा.पा. पाल्पा– २१ लाख
६४. लिन्दीखा.पा. पाल्पा– ११लाख
६५. मोर्या (मोहोरिया) खा.पा. पाल्पा – ११ लाख
६६. डमरा भुताहाखा.पा. पाल्पा– ६ लाख
६७. घिर्जे मित्याल खा.पा. पाल्पा– ११ लाख
६८. गल्धा राइकोट खा.पा. पाल्पा– ११ लाख
७०. सिलुवा लि.खा.पा.आ. पाल्ल्पा – १० लाख
७१. सातदोवाटे लि.खा.पा.आ. पाल्पा– २० लाख
७२. जब्कादी लि.खा.पा. खालीवन ५, ७, ८, ९ – ३५ लाख
७३. रिङनेरह खा.पा.आयोजना पाल्पा – ३० लाख
७४. पूर्वखोलागा.पा. पूर्वखोलाबजार वस्तीमा डीपीआर अनुसार प्राथमिकताको आधारमा एकिकृत पूर्वधार निर्माण – ५५ लाख
७५. बेलडांडा–ढुगानावेसी–मित्याल सडक सुरक्षा पाल्पा – १८ लाख ९० हजार
७६. भलायटार– फुर्केचौर– आनन्दी– बाकामलाङ सडक सुरक्षा पाल्पा– २४ लाख १० हजार
७७. केलादीघाट झो.पु. मर्मत रामपुर पाल्पा – ५ लाख ५० हजार
७८. गैटार– सोमरा– दोभान मो.वा. स्तरोन्नती रानपा– ६,मा १० लाख
८९. आधारभुत मा.वि. खेलमैदान रानपा– ७,मा १० लाख
८०. बेलेआँप– गैटार सडक रानपा७– १० लाख
८१. ढुंगे चौपारी– कठानखेत हुँदै करिडोर मो.वा. स्तरोन्नती रानपा ५ –१० लाख
८२. खोप्टार– पाटी– कांसझरी सडक स्तरोन्नतीरानपा १ – १० लाख
८३. पिपलटार– खैरेनीमो.वा. कटहरटार खण्ड स्तरोन्नती रानपा ८ – १० लाख
८४. शहीद प्रतिष्ठान भवनमर्मत वडा नं. ५ रामपुर –१० लाख
८५. वोटेडांडा सामुदायिक भवन निर्माण भलायटार वडा नं. २ – १० लाख
८६. गाग्रीआँप– दोभान ढीक सडक स्तरोन्नती वडा नं. २ – १० लाख
८७. बगाहा– चन्दनपुर– सिताकुण्ड सडक स्तरोन्नती रानपा ३ – १० लाख
८८. रामपुर डीप टयुवेल सिं.यो. रामपुरपाल्पा– २५ लाख
८९. अरुण खोलानदी नियन्त्रण कार्य पाल्पा (यसका शाखा खोला सहित) –७५ लाख
९०.निस्दी खोला तथा यसका शाखा खोलाहरु समेत नियन्त्रण कार्य पाल्पा १ करोड १५ लाख
९१.पूर्वखोला नदी नियन्त्रण कार्य पाल्पा – ८५ लाख ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय